Friday, 23 November 2012

DAWL FIS-SEMA - IL-PAPA LJUN XIII

DAWL FIS-SEMA


IL-PAPA LJUN XIII


IL-PAPA LJUN XIII


Il-Papa Ljun XIII , imwieled Gioacchino Pecci, li kellu wieħed mill- itwal pontifikati  fl-istorja tal-Knisja, twieled f’ Carpineto Laziale fl-1810, fejn il-familja tiegħu, oriġinarjament minn Siena, kienu ċċaqalqu ftit sekli qabel.

Gioacchino Pecci twieled f'Carpineto Laziale
Il-familja tiegħu kienet tappartjeni lin-nobilita. Missieru kien kummissarju tal-gwerra u kurunell. Diġà f'żogħżigħtu tagħha Vincenzo Gioacchino Pecci kien iddistingwa ruħu bħala tifel b'talenti kbar partikolarment fejn jidħol l-istudju tal-lingwa Latina.
Hu studja taħt il-gwida tal-Ġiżwiti. Wara li  ggradwa fil-teoloġija fl-1832 u li kienet  ġiet kkompletata fl-Università ta' La Sapienza, kien ordnat saċerdot fl-1837.Kien minn hawn li beda  karriera kurjali li tant  iddistingwitu. Huwa distintingwa ruħu f' Benevento, fil-ġlieda bla ħniena tiegħu kontra brigantaġġ ...

L-Arċisqof Gioacchino Pecci mexxa l-Arcidjocesi ta' Perugia

F'Perugia, hu ġġieled kemm kontra l-"Carbonari" kif ukoll kontra l-liberali.  Fl 1843 kien elett Arċisqof u mar biex iservi l-Knisja bħala nunzju fi Brussell. Maħtur Isqof ta' Perugia fl-1846, fl-1853 kien ikkrejat Kardinal.  Fl-1877 hu kien magħzul bħala Camerlengo tal- Knisja Kattolika Appostolika Rumana, u finalment wara l-mewt tal-Papa Piju IX kien elett Papa fi Frar 1878.
                                            Il-Kardinal Luigi Oreglia di Santo Stefano
L-oppożizzjoni  li Pecci  ltaqa magħha fil-konklavi ma kinetx waħda ta natura politika ... Fost l-avversarji l-kbar tiegħu fil-konklavi  kien hemm il-Kardinali Randi, Monaco, Oreglia u Sacconi. Il-gran-elettur tiegħu kien ċertament il-Kardinal Bartolini.  Tul is-"Sede Vacante" Pecci u Bartolini kienu sabu ruħhom "ġirien" fil-Palazz Falconieri ta' Via Giulia. Il-Kardinal Pecci  kien anke kkkura lil-Kardinal  Bartolini minn marda li kienet ħakmietu f'dawk il-jiem ta qabel il-konklavi. Kienet nibtet ħbiberija ...

Il-Kardinal Domenico Consolini
Wara huwa qerr f'San Gwann Lateran, il-Kardinal Pecci rritorna lura lejn il-Vatikan bid-dokumenti kollha tiegħu mħejjija għall-konclavi.F'ħin minnhom waqt li kien qed ipassi  kien ġie avviċinat minn Kardinal Consolini. Il-prelat qal lilu: "Il-vot tiegħi huwa għall-eminenza tiegħek," u Pecci wieġbu: "Ma taħsibx dwar is-saħħa fqira tiegħi? Il-papat huwa wisq tqil għalija" Kardinal Consolini wieġeb: "Mulej tiegħi, għandna bżonn ċirinew!" Pecci tbiegħed minn Consolini minnufih.

Aeterni Patris - pubblikata 4 ta' Awissu 1879
Fil-Pontifikat ta' Ljun XIII kienu seħħew għadd ta' miżuri prestiġjużi: Fost l-oħrajn,l-enċiklika  "Aeterni Patris" li  fl-1879 il-Papa kien iddikjara t-Tomiżmu  bħala l-filosofija uffiċjali tal-Knisja Kattolika L-istudji bibliċi kienu mħeġġa u d-duttrini tal-Konċilju Vatikan I kienu reġgħu ġew affermati..
Il-pożizzjonijiet tiegħu kontra s-soċjaliżmu, l-liberaliżmu u l- protestantiżmu kien dejjem sodi.

Ir-Rerum Novarum - pubblikata 15 ta' Mejju 1891
Huwa kiteb sitta u tmenin il-enċiklika kkunsidrati bħala sorsi kbar ta' għerf li fost l-oħrajn jinkludu l-enċiklika famuża Rerum Novarum Rerum famuż li biha Ljun XIII bena l-pedamenti ta' d-Duttrina Soċjali tal-Knisja.

"Humanum Genus" - pubblikata fl-20 t'April 1884 u tikkundanna bla kantunieri lil-mażunerija
Din l-enċiklika kienet ikkundannat lis-soċjaliżmu, lit-teorija tal-ġlieda tal-klassi, il-kundanna lil-mażunerija, u ppreferiet li l-kwistjonijiet soċjali jiġu mwieġba mill-azzjoni konġunta bejn il-Knisja, l-Istat, l-impjegati u min iħaddem.

Il-Kardinal Tommaso Maria Zigliara
Din l-enċiklika saret possibbli anke permezz tal-kitbiet ta’ prekursuri tal-ħsieb bħal ġiżwiti Luigi Taparelli D'Azeglio u Matteo Liberatore. It-tieni wieħed kien wieħed mill-awturi tad-dokument finali flimkien mal-kardinal dumnikan  Tommaso Maria Zigliara.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II jiffirma l-enċiklika "Centesimus Annus"
L-ideat tar-“Rerum Novarum” reġgħu gew integrati u aġġornati matul is-seklu għoxrin permezz ta’ “Quadragesimo Anno” tal-Papa Piju XI, tal- “Mater et Magistra” tal-Papa Ġwanni XXIII, il-“ Populorum Progressio” tal-Papa Pawlu VI u Centesimus Annus tal-Papa Ġwanni Pawlu II.
Il-pontifikat ta' Ljun XIII seħħ fi klima politika sħuna ħafna, u kien iffaċjat minn ħafna diffikultajiet u minn attakki min-naħat kollha, bħal l-antiklerikaliżmu   ta' Bismarck fil-Ġermanja, l-persekuzzjoni kontra l-Kattoliċi fit-Tielet Repubblika Franċiża, u  l-ostilità tal-gvern Taljan lejn il-Kattoliċi , eċċ .. .
Il-Papa Ljun XIII huwa wkoll magħruf bħala l-ewwel l-Papa, wara elf sena ta 'storja, li ma eżerċitax s-setgħa temporali tiegħu.
F'dik l-atmosfera sulfurika, mimlija b'attakki ta' l-ħażen fuq il-Knisja, il-Papa kien  involut f'fatt xokkanti li seħħ waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa nhar it-13 ta' Ottubru 1884.  Huwa sema tip ta' djalogu sopranaturali li kien iddeskriva d-destin tal-Knisja matul il-mitt sena li kellhom jibdew minn hemm hekk.  
Ljun XIII kien sema żewġ vuċijiet li dehru  ġejjin minn ħdejn it-tabernaklu, waħda trankwilla u ġentili, l-oħra pjuttost arroganti u kattiva.

Id-djalogu bejn Kristu u Satana
Huwa rrikonoxxa li l-vuċi ġentili kienet ta' Kristu u l-oħra kienet ta' l-avversarju.
Hawn hu d-djalogu.
Il-vuċi arroganti titkellem bi kburija eċċessiva ma' Ġesù.
Jien nista neqridlek lil-Knisja tiegħek.
Il-vuċi ġentili ta' Sidna Ġesù Kristu
Iva? Allura kompli għaddej. Għamel dak li qed tigħd.
Satana
Sabiex nagħmel hekk għandi bżonn aktar żmien u poter.
Sidna Ġesù Kristu
Kemm żmien u kemm poter?
Satana:
Bejn ħamsa u sebgħin u mitt sena u ħafna poter għal dawk li jservuni.
Sidna Ġesù Kristu
Int ser ikollok l-ħin u l-poter. Tihom dak li  jinħtieġu.

Kollox seħħ waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa
Tant  kien kbir  il-biża u s-sens ta' responsabilita tiegħu li Ljun XIII għaġġel biex tfassal talba lil- Arkanġlu San Mikiel għall-protezzjoni tal-Knisja kollha.
Ġesù fil-Ħniena infinita Tiegħu ried b’mod ċar li jerġa' jwissina.

San Mikiel
“San Mikiel Arkanġlu, iddefendina f’dan il-jum tal-battalja!
Kun it-tarka tagħna kontra l-ħażen u x-xbieki tax-xitan.
Aħna, umilment nitolbu, biex Alla jrażżnu u inti, O prinċep tal-Ġemgħa l-Kbira tas-Smewwiet, bis-saħħa ta’ Alla, itfa’ lil Satana u lill-ispirti ħżiena kollha, li jħufu madwar id-dinja kollha biex iħassru l-erwieħ, fin-nirien tal-infern! Ammen.”
(Papa Ljun XIII)
Il-Papa ried li din it-talba qawwija li  tiġi reċitata fl-aħħar ta' kull quddiesa, imma sfortunatament,  din id-dispożizzjoni essenzjali ġiet miċħuda mal-miġja tar-riformi liturġiċi tal-sittinijiet.
Ftit xhur ta qabel il-mewt tiegħu, il-Papa kien naqqax fuq diska xi talb u l-barka Apostolika grazzi għall-invenzjoni tal-fonogramma, biex b'hekk il-kelma tal-Papa setgħet tilħaq  lil-Kattoliċi madwar id-dinja kollha.

Il-mewt tal-Papa Ljun XIII
Il-pontifikat tiegħu dam ħamsa u għoxrin sena, anke jekk fil-ħin tal-elezzjoni tiegħu hu deher anzjan, għajjien, u marradi. Fost l-ħbieb tiegħu kienet iċċirkolata din iċ-ċajta: "Aħna konna ħsibna  li  eleġġejna l-"Padre Santo", iżda konna eleġġejna  lil-"Padre Eterno." Dan kien jingħad minħabba li hu kellu pontifikat twil.

Il-qabar tal-Papa Ljun XIII
Il-Papa Ljun XIII kien ġie midfun fl-Arċibażilika ta' San Ġwann fil- Lateran.No comments:

Post a Comment