Monday, 17 December 2012

San Ġużepp: Il-Kustodju tal-Feddej

San Ġużepp: Il-Kustodju tal-Feddej 


“L-imħabba umli u sinċiera tiegħu għall l-imwiegħda tiegħu u d-deċiżjoni tiegħu sabiex jagħqqad l-ħajja tiegħu ma` Marija attiratu u introduċietu bħala, "raġel ġust", għal intimità speċjali ma' Alla. Tabilħaqq, ma' Marija u aktar tard, speċjalment, ma' Ġesù, huwa beda mod ġdid ta x'jaqsam ma' Alla, fejn aċċettah fil-ħajja tiegħu, sar jagħmel parti mil-proġett tiegħu tas-salvazzjoni u għamel ir-rieda tiegħu.
Wara li b'lejalta kbira  kkonforma mal-istruzzjonijiet tal-Anġlu li qallu "La tibżxa tieħu lil Marija bħala martek" - huwa ħa lil Marija  u qasam il-kumplament ta' ħajtu magħha; hu verament  ta lilu nnifsu lil Marija u lil Ġesù u dan wassal lilu biex ipperfezzjona t-tweġiba tiegħu għall-vokazzjoni li kien irċieva.
Kif nafu, fl-Evanġelju ma ġewx reġistrati il-kliem ta' Ġużeppi: tiegħu hi preżenza siekta u fidila, paċenzjuża u ħawtiela. Aħna nistgħu nimmaġinaw li hu wkoll, bħal martu u f'armonija mill-qrib magħha, għex is-snin tat-tfulija u l-adoloxxenza ta' Ġesù, jservi lilhom, bil-preżenza tiegħu f'familtu.
Ġużeppi ssodisfa kull aspett tar-rwol patern tiegħu. Ċertament flimkien ma` Marija, Ġużeppi għallem lil Ġesù kif jitlob. B'mod partikolari Ġużeppi nnifsu kien ha lil Ġesù fis-sinagoga għar-riti tas-"Sabbath", kif ukoll f'Ġerusalemm għall-festi kbar tal-poplu ta 'Iżrael.
Ġużeppi, skond it-tradizzjoni Lhudija, kien jippresedi fuq it--talb li jseħħ kuljum  f'daru kemm - filgħodu, filgħaxija, fil-ikliet - u fil-festi reliġjużi prinċipali tal-lhud.
Fir-ritmu tal-ġranet huwa qatta' fi Nażaret, fid-dar sempliċi u fil-post tax-xogħol ta' Ġużeppi, Ġesù tgħallem  jalterna mit- talb għax-xogħol, kif ukoll biex joffri x-xogħol tiegħu lil Alla li bih kin jaqla jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum li kienet meħtieġa minn familtu.” 
(Papa Benedittu XVI – Udjenza Ġenerali Sala Pawlu VI - 28.12.2011)
Talba lil San Ġużepp:

Imqaddes Ġużeppi,
int li ħarist lit-tfajjel Ġesu` mill-ħakma ta’ Erodi,
u li ħdimt lejl u nhar biex rabbejtu,
ħares lilna mill-għedewwa tar-ruħ u tal-ġisem,
u wassalna fl-hena tal-Ġenna.
Ammen.


No comments:

Post a Comment