Friday, 4 January 2013

(MT) - Iż- żjara tal-Maġi – L'Epifanija tal-Mulej


Iż- żjara tal-Maġi – L'Epifanija tal-Mulej
L-Iben t'Alla jimmanifesta ruħu lil-bniedem

L'Epifanija tikkompleta l-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Inkarnazzjoni. Jekk l-enfasi tal-Milied ġie mqiegħed fuq l-identità  ta' Ġesù, veru Alla u veru bniedem,  l' Epifanija għandna tliet rivelazzjonijiet kbar: is-sejħa għall-fidi tal-popli kollha (il-Maġi); Ġesù bħala l-Għarus Messjaniku (meta bidel l-ilma f'inbid fil-tieġ ta' Kana); is-solidarjetà ta' Bin il-Bniedem ma' dawk midinba (magħmudija fil-Ġordan). Nagħtu l-attenzjoni għall-Evanġelju ta' San Mattew 2: 1-12: FIl-Magi mill-Lvant, aħna nippruvaw  nevidenzjaw it-tlett toroq li jwassluna għand Kristu. Fuq kollox naraw it-triq tar-rivelazzjoni kosmika (il-kometa), wara r-rivelazzjoni biblika (L-Iskrittura) u fl-ahhar it-triq tal-fraġilita (it-tarbija)
L-aħbar it-tajba mis-smewwiet
Il-profeta Aġġew, li l-messaġġ tiegħu jmur lura għal  bejn Awwissu u Diċembru ta ' 520 QK, jitkellem dwar Messija futuri bħala l-mixtieq tal-popli (Ag 2,7 Volg). It-tradizzjoni kristjana rat it-twettiq ta' din il-profezija f'Ġesù ta' Nazaret.  Dik tarbija, mwielda f'Betlem, u mqiegħda fil-maxtura tiġbor b'hekk l-aspettattivi tal-istorja,  t-tama tal-foqra (il-rgħajja), iżda wkoll anke l-aspirazzjoni tan-nies  tax-xjenza (il-Magi tal-Lvant). Il-Magi kienu astrologi u kienu jafu bl-approċċ ta' Ġove u Saturnu fil-kostellazzjoni ta 'ħut' li kienet  seħħet fis-7 sena QK. Peress li l-pjaneta Ġove  hija l-istilla tar-Renjanti u Saturnu dik tal-Palestina, dawk astrologi ma kellhom l-ebda dubju dwar t-twelid ta' re f' Iżrael. Infatti mal-wasla tagħhom f'Gerusalem huma staqsew: Fejn huwa dak li twieled,  is-Sultan tal-Lhud? Rajna ħierġa l-istilla tiegħu u ġejna hawn sabiex nadurawh (MT2,2)
Il-Maġi, huma u jiskrutinaw is-sema, tawna b'hekk  indikazzjoni siewja li twassalna għal Kristu: It-triq, kif kienu stqarrew, tar-rivelazzjoni kosmika. Il-krejazzjoni twassalna qrib il-misteru divin, hija l-kumpilazzjoni tal-meravilji fejn huma miktuba s-sillabi divini(Sal18,2-4) L-awtur tal-Ktieb tal-Għerf jafferma li l-kobor u s-sbuħija tal-krejaturi b'analoġija jikkontemplaw lil-awtur tagħhom (13,5). Il-kittieb A.Gide jistqarr li " wieħed li ma jemminx f'Alla huwa fatt aktar diffiċli milli wieħed jaħseb. Madankollu sabiex wieħed jibqa f'dak l-istat wieħed għandu jieqaf iħares lejn in-natura u li jirrifletti għal dak li jkun qed jara.
L-Ahbar it-Tajba tal-Kelma
Fir-reazzjoni disturbata ta' Erodi u tal-kumplament ta' Ġerusalemm, aħna offruti t-tieni triq: il-passaġġ tar-rivelazzjoni biblika. Il-kittieba u s- saċerdoti dwar id-domanda ta' fejn kellu jitwieled il-Messija kienu rrispondew bil-profezija ta' Mikea: "Imma int, Betlehem ta' Ephratah, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħrogli dak li jkun Prinċep f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mil-qedem sa minn dejjem ta' dejjem.(Mikea 5:1). San Bernard kien kiteb li Ġesù Kristu huwa l-ktieb  li jiftaħ lilu nnifsu, dak li jispjega l-iskrittura għax hu l-awtur tagħha. Dwaru kiteb Mose` (cf Gv 5,46) dwaru jitkellmu l-liġijiet, il-Profeti u s-Salmi 9(cf Lc 24,44). L-evanġelista Luqa jippreżenta lil Ġesù bħala dak li hu l-liġi u li jinterpreta l-iskrittura tul il-mixja tal-ħajja (cf Lc 2, 46-47; Lc24,27). Anke ż-żewg dixxipli ta' Emmaus iltaqgħu miegħu u għarfuh, u kien hemm li esperjenzaw il-bidla minn-nuqqas ta' fidi għal-fidi rikonoxxenti u konkreta (cf Lc 24,41.53). Huwa veru, il-Kelma ta 'Alla miktuba tixhed nuqqas kif tixhed avvenimenti tal-passat u li tindika kuntatti li jeċċediha. Għaldaqstant li Skrittura Mqaddsa moqrija u aċċettata fl-ispirtu kkomunikata minn Kristu Rxoxt stabbilixxiet il-preżenza fl-assenza, vicinanza fid-distanza, komunjoni profonda bejnu li jitkellem (cf. Lhud 0:25) u l-wieħed li jisimgħu.
Fil-kultura li teżalta l-immaġni sa l-idolatrija, fejn jgħodd biss dak li jidher, il-kredent ipoġġi l-primat tas-smiegħ fic-ċentralità tal-Iskrittura u dan sabiex wieħed jikseb l-ħila ġdida biex jiltaqa man-nies, jaqra l-istorja u li jagħraf l-preżenza ta' Alla.
 Il-fraġilità li jappella
Meta l-Maġi waslu fil-post indikat lilhom  mill-istilla raw “lit-tarbija li kien ma ommu Marija” (Mt 2,11). Dan kollu, jekk naħsbu, huwa estremament sorprendenti: il-Maġi fittxew re u sabu tarbija......B’mod simboliku, t-tarbija jirrappreżenta l-ghera tal-umanità  li titlob l-imħabba. It-tarbija huwa s-simbolu ta 'l-fraġilità; huwa l-purezza tal-passività , jiddependi fuq ħaddieħor. Dan kien il-pjan magħżul minn Alla sabiex isalva lill-umanita`. Mhux bil-forza, mhux bis-saħħa imma bil-fraġilità ta’ tarbija. Wieħed irid jirrikonoxxi l’isfida tal-fidi fit-tarbija, u tirrikonoxxih bħala Messija sigriet li għalih ma kienx hemm post fil-lukanda tar-regħba, fil-lukanda tal-ambizzjonijiet u tal-ispettakli, tant ħabbna li ppermettielna li nsalbuh, offra ħajtu lill-assasini tiegħu, għalina, l-assasini tal-imħabba. Il-Kelma eterna t'Alla, il-Kelma tal-ħajja u li tagħti l-ħajja  saret infans, tarbija siekta, u permezz rigal tiegħu twassalna lkoll lejn il-ġewwieni tal-Missier (cf Gv 1,18). Naqraw f’kitba antika kristjana tat-tielet seklu: Jien iċċekint (it-tarbija Ġesù qed jitkellem) għax permezz ċ-ċkunija tiegħi stajt inwassalkom fl-għoli minn fejn waqajtu....Jien nrikkibkom fuq spallejja."
Deheb, inċens u mirra             
Il-Maġi offrew tlett rigali lir-Re ta' Iżrael:  deheb, inċens u mirra. Id-dutturi tal-Knisja raw f'dawn ir-rigali r-rikonoxximent lejn it-tarbija Ġesù: fid-deheb, ir-regalita tiegħu, fl-inċens id-divinita tiegħu, u fil-mirra s-sofferenza li kellha twasslu sal-Golghota. Imma fid-deheb nistgħu naraw anke' mħabbitna.
Nigħxu fl-imħabba u f'Alla ntuh glorja. Fl-inċens nara x-xewqat li jaghtu l-energija lil-hajjitna li jtuha   l-ferħ, s- sorpriża,t- togħma u r- riħa. Bil-mirra naffaċċjaw l-esperjenza tas-sofferenza li l-ebda wieħed minnha ma jista' jaħrab  minnha.  Madankollu, l-mirra ma tirrapreżentax biss lit-tbatija;  bħala pjanta mediċinali tiġi użata  wkoll għall-fejqan tal-feriti eżistenzjali tagħna.  Il-Epifanija, li qed tarana nivvjaġġaw lejn Kristu tgħallimna, għalhekk, li għandna mmorru lejh, kif għamlu l-Maġi, u nitilqu mill-ħajja reali tagħna, ikkaratterizzata minn ferħ, tama, tbatija u stenniet. Li wieħed jagħti kollox lil Kristu jfisser li jkun dispost għal bidu ġdid.  Li wieħed jinkinah bħal ma għamlu l-Maġi ma jkun l-ebda sinjal ta' serviliżmu.  Dan ikun biss  ġest umli , sinċier u  ta 'gratitudni lejh.      
Prof. P. Edmondo Caruana, O. Carm. – Ruma, Italja

Il-Prof. Padtri Edmondo Caruana, O. Carm ma Frank Zammit 

1 comment: